สร้อยฟ้าเกมส์

วันที่  3-13 กุมภาพันธ์  2558  กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่  4  จัดการแข่งกีฬาภายในกลุ่มเครือข่าย  สร้อยฟ้าเกมส์  โดยมีโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ซึ่งได้จัดทำพิธีเปิดและปิดในวันที่  13  กุมภาพันธ์  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในกีฬาประเภทต่างๆเช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  กรีฑา  และขวนพาเหรด      เป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย          มีนำ้ใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ รู้อภัย                            

ข่าวที่ 1

วันปีใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ รายละเอียดข่าว  

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต Upright  School  Project นักเรียนต้องมีคุณลักษณะ 1.มีทักษะการคิด 2.มีวินัย 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.มีความพอเพียง 5.มีจิตสาธารณะ Download : PowerPoint

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556/ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2556 มฐ.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ( 6 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.73) มฐ.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.72) มฐ.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (4.39) มฐ.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (4.39) มฐ.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (3.78) มฐ.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.85) มฐ.7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล( 9 […]

สิ่งที่โรงเรียนอยากบอก

สิ่งที่โรงเรียนอยากให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันและปลูกฝังนักเรียน 1.ขยันมาโรงเรียนอ่านหนังสือ  ทำการบ้าน  และทำงานบ้าน 2.ไม่เล่นเกมส์ ไม่หมกมุ่นในสิ่งเสพติด 3.ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใส