ข่าวที่ 1

วันปีใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ รายละเอียดข่าว  

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต Upright  School  Project นักเรียนต้องมีคุณลักษณะ 1.มีทักษะการคิด 2.มีวินัย 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.มีความพอเพียง 5.มีจิตสาธารณะ Download : PowerPoint

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2556 มฐ.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ( 6 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.73) มฐ.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.72) มฐ.3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (4.39) มฐ.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (4.39) มฐ.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีมาก (3.78) มฐ.6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต( 4 ตัวชี้วัด ) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (4.85) มฐ.7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล( 9 […]

สิ่งที่โรงเรียนอยากบอก

สิ่งที่โรงเรียนอยากให้ผู้ปกครองช่วยกวดขันและปลูกฝังนักเรียน 1.ขยันมาโรงเรียนอ่านหนังสือ  ทำการบ้าน  และทำงานบ้าน 2.ไม่เล่นเกมส์ ไม่หมกมุ่นในสิ่งเสพติด 3.ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใส