โครงการโรงเรียนสุจริต

DSCF1938

โครงการโรงเรียนสุจริต Upright  School  Project

นักเรียนต้องมีคุณลักษณะ
1.มีทักษะการคิด
2.มีวินัย
3.มีความซื่อสัตย์สุจริต
4.มีความพอเพียง
5.มีจิตสาธารณะ

DSCF1709 DSCF1715 DSCF1755 DSCF1779 DSCF1843DSCF1938

Download : PowerPoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>